Trainingen, e-coaching & e-learning

WissemaGroup verzorgt trainingenals onderdeel van adviestrajecten en ook als separate opleiding. De centrale kenmerken van de trainingen zijn ‘hier en nu’ en ‘actiegericht’: meteen na de training aan de slag.

Training ‘Strategisch management’

‘Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.’ De toekomst verkennen en vertalen naar een plan voor de eigen organisatie is cruciaal voor ondernemers, directeuren, afdelingsmanagers en hun gesprekspartners. Het ontwikkelen van toekomstgerichte plannen en de realisatie van deze in de praktijk zijn de centrale thema’s in de training ‘Strategisch management’. Daarnaast besteden we aandacht aan het betrekken van medewerkers en stakeholders in het ontwikkelen van de strategie. Dit vergroot het draagvlak en het implementatievermogen. Vraag meer informatie.

Training ‘Veranderen voor de veranderaar’

Verandering brengen in je eigen organisatie stelt fundamentele vragen over de persoon van de veranderaar:

 • Hoe betrouwbaar ben je als voorbeeld van het nieuwe gedachtengoed en het nieuwe gedrag?
 • Hoe scherp is je zicht op reflexen en restanten van de oude cultuur?
 • Hoe geloofwaardig is je persoonlijke verandering?

Deze vragen  ook de vragen als hoe je de veranderingen vormgeeft,  hoe je leidinggeeft aan de verandering en hoe je anderen betrekt en mobiliseert vormen het hart van de training. De training is gericht op het zetten van praktisch stappen gebaseerd op een zorgvuldige analyse en diep inzicht. Analyse en inzicht betreffen het veranderingsproces dat de  organisatie moet doormaken, de psychologische processen die medewerkers,  managers en stakeholders doormaken en het psychologisch proces van de veranderaar zelf. Vraag meer informatie.

Training ‘Project Management’

Veranderingen in de praktijk brengen en ook de inrichting van een participatieproces vergen een gecoördineerde inspanning van vaak veel individuen en grote groepen. Project management maakt een gecoördineerde inzet mogelijk. De training ‘Project Management’ helpt je je projecten goed beschrijven en in te richten en tot successen te maken. Vragen die in de training aan de orde komen zijn onder meer:

 • Wat zijn succesfactoren bij het behalen van de geformuleerde doelstellingen?
 • Aan welke knoppen kunnen we draaien om invloed uit te oefenen bij veranderende omstandigheden?
 • Hoe gaan we om met tegenslagen en uitdagingen?
 • Hoe formeer ik het dreamteam om in projecten excellente resultaten te boeken?
 • Hoe houd ik mijn dreamteam gemotiveerd?
 • Hoe krijg ik inzicht in wie mijn belangrijkste stakeholders zijn en hoe houd ik hen tevreden?
 • Hoe zet je projectmanagement in wanneer het de eigen organisatie overstijgt en je in een netwerkorganisatie wil excelleren?
 • Hoe zorgen we dat de opgeleverde projectresultaten ook geborgd worden in de dagelijkse gang van zaken?

De training veronderstelt kennis op basisniveau van projectmanagement termen en begrippen. Vraag meer informatie.

E-coaching

E-coaching is een nieuwe manier van leren, leren op de momenten dat het voor belangrijk is en het jou uitkomt. Samen met onze partner biedt WissemaGroup e-coachingsprogramma’s aan voor het zetten van je volgende carrièrestap, voor persoonlijke leiderschap en voor samenwerken in zelfsturende teams.
De modules doorloop je in je eigen tempo, waar en wanneer je wil. Je coach reageert online op vragen en geeft feed back op je resultaten van opdrachten en vragenlijsten. Vraag meer informatie.

Startcursus medezeggenschap

Ben je lid geworden van de medezeggenschap? Dan stap je een nieuwe wereld in. De ondernemingsraad treedt namens de medewerkers van de organisatie op als gesprekspartner van het management en als toezichthouder. Meebesturen en toezichthouden zijn voor velen nieuwe rollen. De startcursus medezeggenschap geeft je concrete handvatten voor het vervullen van die rollen, de samenwerking binnen de OR en het onderhouden van contact met je achterban, de medewerkers in je organisatie. Vraag meer informatie.

Training ‘Leidinggeven aan medezeggenschap’

De leden van het Dagelijks Bestuur van de ondernemingsraad nemen een bijzondere positie in in de medezeggenschap: ze zijn verkozen om leiding te geven als eersten onder gelijken. Leidinggeven onder gelijken vereist een kort en intensief leerproces om zowel de groep en al zijn leden volledig tot hun recht te laten komen als ook effectief sturing te geven aan visieontwikkeling en besluitvorming. Onderwerpen in de training zijn structurering en taakverdeling van OR en DB, leiderschap en gedeeld leiderschap, communicatievaardigheden en visie- en strategieontwikkeling. Vraag meer informatie.

Training ‘Sociale media voor medezeggenschap’

Het gebruik van sociale media maakt een explosieve groei door. Voortdurend met elkaar in contact staan via digitale media is voor heel veel mensen vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend is dan ook voortdurend contact tussen de ondernemingsraad en de medewerkers die zij vertegenwoordigt. In de training ‘Sociale media voor medezeggenschap’ leer je hoe je als ondernemingsraad aan de verwachtingen van de medewerkers van nu kunt voldoen. Ook leer je hoe je stap voor stap het contact met medewerkers kunt intensiveren en de achterban deelgenoot kunt maken van het werk van de ondernemingsraad. Vraag meer informatie.

Training ‘Manager en medezeggenschap’

Managers en directeuren treden namens hun organisatie op als gesprekspartner van de medezeggenschap. De eerste keren verloopt dit overleg zelden vloeiend. Onervarenheid speelt over en weer een rol en onduidelijkheid over verwachtingen. De training ‘Manager en medezeggenschap’ adresseert de voetangels en klemmen van het overleg met de medezeggenschap en biedt handvatten om de relatie met de medezeggenschap te vormen tot een bron van deskundigheid over de organisatie en een pijler voor participatie, betrokkenheid en draagvlak. Vraag meer informatie.

Training