Nieuw perspectief voor een netwerk van bibliotheken

Nieuw perspectief voor een netwerk van bibliotheken

Het bestuur van een Provinciale Bibliotheekcentrale

Opdracht

Het bestuur van een Provinciale Bibliotheekcentrale (PBC) signaleert dat de eigen organisatie en de aangesloten bibliotheken onvoldoende reageren op de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van digitale informatie. Klanten en personeel dreigen te vergrijzen, gemeentelijke overheden kijken naar het veld voor nieuw beleid, structuurproblemen bemoeilijken communicatie.

Aanpak

Na consultatie van betrokken bibliotheekbesturen en overheden en de medewerkers wordt gekozen voor een aanpak langs twee sporen.

Eén spoor is gericht op het verbeteren van de relaties tussen aangesloten bibliotheken en PBC. Vertegenwoordigers uit de ruim twintig betrokken organisaties ondernemen activiteiten om mensen opnieuw met elkaar in contact te brengen en de beelden over en weer ter discussie te stellen en te herijken.

In het tweede spoor ontwikkelt een dwarsdoorsnede van vertegenwoordigers van besturen, gemeentelijke en provinciale overheden en directeuren, managers en medewerkers een beleidsplan met als onderdelen:

  • herstructurering van het veld en schaalvergroting van bibliotheekorganisaties;
  • intensivering van samenwerking tussen bibliotheken onderling en tussen bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties;
  • herdefiniëring van de relatie met de subsidiegever;
  • vernieuwing van de dienstverlening.

Resultaten

De samenwerking tussen PBC en bibliotheken heeft een grote impuls gekregen. Het besef is doorgedrongen dat stilstand achteruitgang is en dat bibliotheken een inhaalslag moeten maken om hun maatschappelijke rol van ‘informatiemakelaar’ waar te kunnen blijven maken.

De gemeenschappelijk ontwikkelde strategie wordt geadopteerd als richtsnoer voor de volgende stappen waaronder een fusieproces en de herverdeling van financiële stromen vanuit verschillende overheden.

innovatie-leiderschap