Reorganiseren met vijf ondernemings- raden

Reorganiseren met vijf ondernemings- raden

Een grote reorganisatie met verschillende fasen en


Reorganiseren met vijf ondernemingsraden


Opdracht

Een grote reorganisatie met verschillende fasen en deelprocessen raakt vier businessunits en het hoofdkantoor van een Nederlandse multinational. Vijf ondernemingsraden zijn bij het complexe adviestraject betrokken en haast is geboden. Directiecomité en ondernemingsraden vragen de WissemaGroup het proces te structureren en begeleiden.

Aanpak

Een tijdelijke medezeggenschapsstructuur wordt ontworpen, vastgelegd in een convenant en ingesteld. Belangrijk onderdeel hiervan is een medezeggenschapsplatform met een vertegenwoordiging en mandaat van alle vijf ondernemingsraden. Stappen in de deelprocessen worden in een nauwgezette planning opgenomen. Overleg binnen ondernemingsraden, tussen ondernemingsraden en tussen bestuurders en ondernemingsraden wordt vastgelegd in een procesagenda. Procesmanagement aan bestuurderszijde en aan medezeggenschapszijde belegt bijeenkomsten, draagt zorg voor de stipte uitwisseling van adviesaanvragen, adviezen, agenda’s en rapporten et cetera en bewaakt de planning.
Om de doorlooptijd te verkorten en om de inbreng van de medezeggenschap te vergroten worden opdrachten en rapportages van werkgroepen en projectmanagers aan het medezeggenschapsplatform voor aanvullingen, reacties en commentaar. Dit betekent dat gedurende de besluitvoorbereidende fase bestuurder en medezeggenschap reeds van gedachten kunnen wisselen en het overleg niet uitgesteld wordt tot de bestuurder ‘zich een besluit voorneemt’ en dit voor advies voorlegt aan de medezeggenschap.
Naast structurering en management van het voorgaande ondersteunt de WissemaGroup de medezeggenschap met behulp van analyse-instrumenten, organisatiestructureringsmodellen, marketingconcepten, rekenmodellen en dergelijke.

Resultaten

Ingrijpende besluiten worden in een strak tijdsschema besproken en geaccordeerd. De plannen, ideeën en oplossingen van management en directiecomité worden verrijkt en versterkt door overwegingen en inzichten uit alle lagen van de organisatie. Hoewel de consequenties op persoonlijk niveau voor een belangrijk aantal medewerkers ingrijpend zijn is er een breed gedragen begrip voor de noodzaak van de veranderingen en instemming met de gekozen richting en oplossingen.

governance-medezeggenschap